CGV

Preambule

Ingangsdatum: 01/03/2019

Laatste wijziging: 02/06/2020

ARTIKEL 1 - Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle online verkopen die worden aangeboden door het bedrijf EYELIGTS op de website www.eye-lights.com (hierna: "de site").

De Site is een elektronisch handelsplatform waarmee internetgebruikers (hierna "de kopers") een head-up weergaveapparaat kunnen aanschaffen dat te koop wordt aangeboden op de Site, evenals de accessoires (hierna: "het Apparaat").

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de voorwaarden van de online verkoop en levering van het Apparaat te definiëren, en om de rechten en plichten van de partijen in deze context te definiëren.

Ze zijn op elk moment toegankelijk en afdrukbaar via een directe link onderaan de sitepagina.

De toepasselijke versie van de algemene voorwaarden is degene die online op de Site kan worden bekeken op de datum van de bestelling van de koper, waarvan een kopie naar hem wordt verzonden met zijn bestelbevestiging.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door EYELIGHTS.

Zij kunnen, indien van toepassing, worden aangevuld met specifieke gebruiksvoorwaarden voor bepaalde diensten die op de Site worden aangeboden, die deze algemene voorwaarden aanvullen en, in geval van tegenstrijdigheid, de overhand hebben.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de verkoper en contact

ARTIKEL 3 - Handelingsbekwaamheid en aanvaarding van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 4 - Kenmerken van het Hulpmiddel

ARTIKEL 5 - Bediening van het Apparaat

ARTIKEL 6 - Prijs en wijze van betaling

ITEL 7-Levering

ARTIKEL 8 - Herroepingsrecht

BIJLAGE

ARTIKEL 9 - Wettelijke garanties

ARTIKEL 10 - Verplichting van kopers

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid van EYELIGHTS

ARTIKEL 12 - Intellectuele eigendom

ARTIKEL 13 - Persoonsgegevens

ITEL 14-Reclame

ARTIKEL 15 - Links en sites van derden

ARTIKEL 16 - Verboden gedragingen

16.1.1 Het volgende is ten strengste verboden: (i) elk gedrag dat de goede werking van de Site kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van EYELIGHTS, (iii) elke verduistering van de systeembronnen van de Site, (iv) elke actie die een onevenredige belasting kan vormen voor de infrastructuur van de Site, (v) elke inbreuk op beveiligings- en authenticatiemaatregelen, (vi) elke handeling die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van EYELIGHTS of gebruikers van haar Site kan schaden, (vii) elke praktijk die de Site omleidt voor andere doeleinden dan die waarvoor deze is ontworpen en ten slotte meer in het algemeen (viii) elke schending van deze algemene voorwaarden of de geldende wet- en regelgeving.

16.2. Het is ook ten strengste verboden om de toegang tot de Site, evenals de informatie die deze bevat, geheel of gedeeltelijk te gelde te maken, te verkopen of toe te staan.

16.3. In geval van schending van een van de bepalingen van dit artikel of meer in het algemeen, overtredingen van wet- en regelgeving, behoudt EYELIGHTS zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen en juridische stappen te ondernemen.

ARTIKEL 17 - Wijzigingen

ARTIKEL 18 - Taal

ARTIKEL 19 - Bemiddeling

ARTIKEL 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

DHL RU ALGEMENE VOORWAARDEN

MOTORFIETS OOGLICHTEN GTCU

Preambule

De OUUvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de Producten verkocht door ELEGICHT en worden gesloten tussen de Gebruiker en het bedrijf EYELIGHT, Vennootschap door Vereenvoudigde Aandelen, met een kapitaal van € 148.233, geregistreerd onder nummer 819 514 Het hoofdkantoor hebben aan de rue Pierre et Marie Curie 201 in LABEGE (31670) Vertegenwoordigd door Monsieur Romain DUFLOT (hierna "EYELIGHT" genoemd), wiens activiteit het ontwerp, de fabricage en de verkoop van head-up accessoires is.

EYELIGTS en de gebruiker worden hierna afzonderlijk een "partij" en samen de "partijen" genoemd.

Elk gebruik van de Producten impliceert automatisch de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

De aanvaarding van deze door de Gebruiker komt tot uiting in het feit dat de Gebruiker het vakje moet aanvinken dat is gekoppeld aan de woorden "Ik heb de Gebruiksvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord zonder voorbehoud. (Lees de gebruiksvoorwaarden) ”bij het plaatsen van de bestelling of bij het meedelen van de activeringscode van het product per e-mail.

Deze benadering is equivalent voor de gebruiker om te erkennen dat hij zich volledig bewust is geworden en dat hij zonder uitzondering of voorbehoud alle hieronder vermelde algemene voorwaarden goedkeurt.

ARTIKEL 1 - Definities

"Applicatie" betekent de mobiele applicatie ontwikkeld door EYELIGHTS volgens computerformaten die bruikbaar zijn op het internet, inclusief gegevens van verschillende soorten, en in het bijzonder teksten, geluiden, stilstaande of bewegende beelden, video's, databases, bedoeld om te worden geraadpleegd door gebruikers van de Applicatie die beschikbaar zijn op mobiele telefoons die zijn uitgerust met IOS 10.1 of latere besturingssystemen en Android OS 4.4 of hoger.

"Optische module" betekent het head-up display van het Product, dat navigatie-informatie projecteert in het gezichtsveld van de Gebruiker.

"Installatie" betekent de montage en configuratie door de Gebruiker van het Product dat door EYELIGHTS wordt verkocht.

"Levering" betekent de levering aan de Gebruiker of aan een door deze laatste aangewezen derde partij of vervoerder, van het Product dat door EYELIGHTS wordt verkocht.

"Bluetooth-kit" betekent de Bluetooth-kit van het Product, bestaande uit een audio-ingang (microfoon) en een audio-uitgang (hoofdtelefoon), die mobiele telefooncommunicatie mogelijk maakt die A2DP*- en HFP*-profielen ondersteunt (gegarandeerd voor een bereik van maximaal tien (10) meter).

* Mobiele telefoons die het Bluetooth-profiel niet ondersteunen, kunnen voorkomen dat de gebruiker de functies voor opnieuw kiezen en het weigeren van oproepen gebruikt.

"Product" betekent head-up accessoires voor motorhelmen verkocht door EYELIGHTS en gebruikt door de Gebruiker. Het Product is geen speelgoed.

"Besturingseenheid" betekent de spraakbesturing van het Product, die verschillende functies met betrekking tot GPS-satellietnavigatie en telefoongesprekken mogelijk maakt.

"Gebruiker" betekent elke natuurlijke persoon die handelingsbekwaam is om producten te contracteren en te gebruiken die door EYELIGHTS worden verkocht.

"Gebruik" betekent het gebruik en gebruik door de Gebruiker van het Product dat door EYELIGHTS wordt verkocht.

"Mobiele telefoon" betekent de mobiele telefoon van de Gebruiker waarop de Applicatie is gedownload en het Product is verbonden via Bluetooth.

ARTIKEL 2 - Levering van het product

ARTIKEL 3 - Vereisten

ARTIKEL 4 - Laden, herladen en onderhouden van het product

ITEL 5-Installatie van producten

Artikel 6-Gebruik van producten

Artikel 7-Vergunning voor productgebruik

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid

ARTIKEL 9 - Intellectuele eigendom

ARTIKEL 10 - Algemene bepalingen

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Artikel 12-Garantievoorwaarden