Ons privacybeleid voor wedstrijden

Bij EYELIGHTS is de bescherming van uw persoonsgegevens een prioriteit.

Wanneer u deelneemt aan onze wedstrijd (hierna de "Game"), verzamelen wij persoonsgegevens over u.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over hoe wij deze gegevens verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR").

1.Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is EYELIGHTS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd bij de RCS van Toulouse onder nummer 819 514 118 en met maatschappelijke zetel te 308 allée du Lac in LABEGE 31670 (hierna "Nous").

2. Welke gegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon rechtstreeks identificeren of door kruisverwijzingen met andere gegevens.

We verzamelen gegevens die in de volgende categorieën vallen:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, postcode, land);
 • Gegevens met betrekking tot uw motor en uw hobby's.

De verplichte gegevens worden aangegeven wanneer u ons uw gegevens verstrekt. Ze zijn gemarkeerd met een sterretje en zijn noodzakelijk om u van onze diensten te voorzien.

3.Op welke rechtsgrond, voor welke doeleinden en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Doeleinden

Rechtsgronden

Bewaartermijnen

U in staat te stellen deel te nemen aan ons Spel

Uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen

Uw gegevens worden 3 jaar bewaard voor prospectiedoeleinden.

Bovendien kunnen uw gegevens voor een periode van 5 jaar worden gearchiveerd voor bewijsdoeleinden.

Een bestand van deelnemers samenstellen

Ons legitieme belang bij het ontwikkelen en promoten van ons bedrijf

Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf uw laatste contact.

Reageren op uw verzoeken om informatie

Ons legitieme belang bij het reageren op uw verzoeken

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek om informatie te verwerken en verwijderd zodra het verzoek om informatie is verwerkt.

Verzoeken beheren om rechten uit te oefenen

Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Als we u om een identiteitsbewijs vragen: we bewaren deze alleen voor de tijd die nodig is voor identiteitsverificatie.

Zodra de verificatie is voltooid, wordt het bewijs verwijderd. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: we bewaren deze informatie gedurende 3 jaar.

4. Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?


De volgende personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens:

 • Het personeel van ons bedrijf;
 • Onze hostingprovider;
 • Indien van toepassing: publieke en private instanties, uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

5. Is het waarschijnlijk dat uw gegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen?

Uw gegevens worden bewaard en opgeslagen voor de duur van de verwerking op de servers van het bedrijf Facebook, gevestigd in Frankrijk in de Europese Unie.

Als onderdeel van de tools die we gebruiken (zie artikel over ontvangers met betrekking tot onze onderaannemers), kunnen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie. De overdracht van uw gegevens in dit kader wordt beveiligd door middel van de volgende tools:

 • ofwel worden deze gegevens doorgegeven aan een land dat door een besluit van de Europese Commissie geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden;
 • ofwel hebben we een specifiek contract gesloten met onze onderaannemers voor de overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie, op basis van de standaardcontractbepalingen tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker die is goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • of we gebruiken de juiste garanties die worden geboden door de toepasselijke regelgeving.

6.Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie: Dit is precies waarom we dit beleid hebben opgesteld. Dit recht is voorzien in de artikelen 13 en 14 van de AVG.

 • Recht op toegang: u hebt te allen tijde recht op toegang tot al uw persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 15 van de AVG.

 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw onjuiste, onvolledige of verouderde persoonsgegevens te allen tijde te corrigeren in overeenstemming met artikel 16 van de AVG

 • Recht op beperking: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in bepaalde gevallen zoals gedefinieerd in artikel 18 van de AVG.

 • Recht op verwijdering: u hebt het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist en om elke toekomstige verzameling voor de doeleinden uiteengezet in artikel 17 van de AVG te verbieden

 • Recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL), als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending van de toepasselijke teksten vormt. (Artikel 77 AVG)

 • Recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de opslag, wissing en communicatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, in overeenstemming met artikel 40-1 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken: Voor doeleinden op basis van toestemming bepaalt artikel 7 van de AVG dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.

 • Recht op overdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden gespecificeerd in artikel 20 van de AVG, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een standaard machineleesbaar formaat te ontvangen en om de overdracht ervan aan de ontvanger van uw keuze te vragen.

 • Recht van bezwaar: op grond van artikel 21 van de AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat we ze ondanks dit verzet kunnen blijven verwerken, om legitieme redenen of de verdediging van juridische claims.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te schrijven via de onderstaande contactgegevens. We kunnen u vragen om ons aanvullende informatie of documenten te verstrekken om uw identiteit te bewijzen.

7.Contactpunt voor persoonsgegevens

Email de contact : customercare@eye-lights.com

Contactadres: 308, allée du Lac in LABEGE 31670

8.Wijzigingen

We kunnen dit beleid op elk moment wijzigen, met name om te voldoen aan wettelijke, jurisprudentiële, redactionele of technische ontwikkelingen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de ingangsdatum van de gewijzigde versie. U wordt daarom uitgenodigd om regelmatig de nieuwste versie van dit beleid te bekijken. Niettemin zullen we u op de hoogte houden van materiële wijzigingen in dit Privacybeleid.